AnkaPharma

Privacy Terms

Privacy Terms

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

ANKAPHARMA ECZA DEPOSU İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bu metin ile kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında sizleri detaylıca bilgilendirmek istiyoruz.


1. TANIMLAR

Bu metinde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyet.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK"): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,

AnkaPharma: ANKAPHARMA ECZA DEPOSU İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. ile şirket ve grup şirketlerini,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.


2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

Ankapharma.com.tr internet sitesi üzerinde işlenen verileriniz ile ilgili olarak veri sorumlusu ANKAPHARMA ECZA DEPOSU İLAÇ SAN. TİC. A.Ş. 'dir. AnkaPharma, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ülkemizin taraf bulunduğu uluslararası sözleşmeler ile KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemektedir.

Sabah.com.tr internet sitesi üzerinden verilen hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere göre değişiklik gösterebilmekle beraber, aşağıda yer alan verileriniz elektronik ortam üzerinden beyanınız doğrultusunda ya da bilginiz dâhilinde toplanabilecektir.

·        Bize ulaşın sekmesinden iletişim kurmanız durumunda; bize sunduğunuz isim bilgisi, e-posta adresi, iletişim içeriği ile kullandığınız cihaz bilgisi ve IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri),

·        Kariyer sekmesi üzerinden iş başvuru formunu doldurmanız durumunda; formda yer alan isim, TCKN, telefon numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, doğum yeri, vatandaşlık ve ikamet ettiğiniz ülke bilgileriniz ayrıca özgeçmiş alanına kendi yüklediğiniz içerik,

·        Site üyeliği için bize sunduğunuz isim bilginiz ve e-posta adresiniz, doğum tarihi ve cinsiyet bilginiz,

·        Yazara gönder posta sekmesi üzerinden gönderdiğiniz mail içeriği ve e-posta adresiniz, IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri),

·        Yazarların yazılarını site üzerinden başka bir mail adresine atmak istediğinizde; isim bilginiz, sizin ve iletilecek tarafın e-mail adresleri ve iletişim içeriğiniz, IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri),

·        Haberlere yorum yapmanız durumunda, sizin oluşturduğunuz kullanıcı adı, yorum içeriği ve IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri),

·        Kanuni gereklilik sebebiyle; Sabah.com.tr adresine gerçekleştirdiğiniz ziyarete ilişkin; bağlantı/çıkış tarih ve saat bilgisi, IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri) ile konum bilginiz,

·        Sabah.com.tr sitesini daha etkili, kolay ve hızlı kullanmanızı sağlama, site hizmet ve faaliyetlerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirme, üçüncü kişi web sitelerin size daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesini sağlama amaçlı kullanılan çerezlerin topladığı verileriniz,

·        Yarışma, çekiliş gibi kampanya süreçlerimize dahil olmanız durumunda, faaliyetin gerçekleştirilmesine ilişkin alınması gereken verileriniz.

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK'da öngörüldüğü üzere;

·        Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

·        Doğru ve gerektiğinde güncel,

·        Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

·        İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme,

·        İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.


3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz;

·        Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,

·        AnkaPharma tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanabilmesi,

·        Sosyal ağlar ile sitenin ilişkilendirilmesini sağlayarak, hızlı ve engelsiz paylaşım yapmanızın sağlanabilmesi,

·        Yeni hizmet ve faaliyetlerimizden sizleri haberdar edebilmek, bu doğrultuda size en uygun ürün ve hizmetin sağlanabilmesi,

·        Sabah.com.tr üzerinden görüntülü ve sesli hizmet sunulabilmesi,

·        Hizmet ve faaliyetlerimizin, gerekli ölçümler yapılarak geliştirilebilmesi, iyileştirilebilmesi ve yaygınlaştırılabilmesi,

·        Ödül ve çekiliş, yarışma ya da benzeri bir etkinlik kapsamında verdiğiniz bilgilerin etkinliğin gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımız ile sair üçüncü kişilerle paylaşılabilmesi,

·        İstihdam süreçlerinin başlatılıp, devam ettirilebilmesi,

·        AnkaPharma insan kaynakları politikalarının yürütülebilmesi,

·        Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,

·        Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınabilmesi,

·        Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilebilmesi ve idari operasyonların yürütülebilmesi,

·        Müşteri memnuniyetinin ölçülebilmesi,

·        Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi gibi yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi

amaçlarıyla, KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen;

·        İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·        Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·        AnkaPharma 'nın bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması,

·        İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

·        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla AnkaPharma 'nın meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması,

·        Gerekli olması halinde açık rızanızın alınması,

dâhilinde işlenebilecektir.


4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz;

·        Hizmet ve faaliyetlerimizin sunulması ve tanıtılması için iş birliği yapılan, hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalarımız, grup şirketlerimiz ve hissedarlarımıza,

·        AnkaPharma 'nın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla grup şirketlerimize,

·        Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz,

·        Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; verdiğiniz yetki kapsamındaki işlemlerin yürütülebilmemiz,

·        Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz

KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

1.     Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.     Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.     Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.     Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6.     7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7.     (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8.     İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9.     Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ"'de belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır ancak başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.

Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla AnkaPharma sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.?

AnkaPharma olarak, Sabah.com.tr içerisinde başkaca sitelere bağlantılar bulunduğunu ve AnkaPharma 'nın gizlilik ilkelerinin sadece Sabah.com.tr platformumuzda uygulanacağını, bağlantısı bulunan diğer sitelerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluğumuz bulunmadığını hatırlatmak isteriz.